Služby Centra

A) osobní asistence

 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu certifikovaným instruktorem,
 • tlumočení do znakového jazyka či znakované češtiny,
 • orální tlumočení,
 • asistence při zajišťování mobility studentům s těžkým stupněm zrakového postižení či s těžkou poruchou hybnosti, popř. s kombinovanou vadou.

B) adaptace studijních materiálů

 • skenování,
 • převod černotisku do Braillova písma,
 • přepis zvukových záznamů přednášek a seminářů,
 • zvětšování textů,
 • finální digitalizace a tisk,
 • audiozáznamy studijních textů.
 • kopírovací služby

C) konzultační činnost

 • konzultace k přijímacím zkouškám a poradenství při výběru studijního oboru
 • konzultace se studenty se zdravotním či sociálním postižením,
 • konzultace s tzv. intaktními studenty, zprostředkování spolupráce mezi oběma skupinami,
 • konzultace s vysokoškolskými pedagogy a ostatními pracovníky UP v Olomouci,
 • konzultace s rodinou uchazeče o studium na UP se zdravotním či sociálním postižením,
 • řešení aktuálních problémových studijních záležitostí studentů se zdravotním či sociálním postižením UP v Olomouci,
 • psychologické poradenství,
 • konzultace legislativních podmínek.

D) metodická pomoc, diagnostika a diferenciální diagnostika

 • zapůjčování metodických materiálů,
 • pomoc při zpracování individuálních studijních plánů,
 • diferenciální diagnostika vlivů specifického znevýhodnění na studijní výkon,
 • metodická pomoc při zpracování adaptovaných studijních textů a koncepce výuky.

E) materiální a technické zabezpečení

 • nákup a modernizace přístrojového vybavení,
 • zajištění spotřebního materiálu,
 • nákup odborné literatury.

F) grantová činnost

 • získávání finančních prostředků pro zajištění výše uvedených služeb,
 • zprostředkování finanční podpory studentům se zdravotním či sociálním postižením,
 • zprostředkování finanční podpory osobním asistentům,
 • participace při realizaci projektů řešených jinými organizacemi (univerzitních i neuniverzitních).

G) publikační činnost

 • publikační činnost poradenských pracovníků,
 • publikační činnost studentů,
 • organizace odborných setkání, pracovních seminářů,
 • účast na odborných konferencích, seminářích a kurzech.

H) školící činnost

 • proškolování tutorů z řad studentů,
 • proškolování pedagogických i nepedagogických pracovníků UP v Olomouci.

I) mimoškolní aktivity

 • zabezpečení doprovodných aktivit studentů v průběhu akademického roku.